Tietosuojaseloste

Tämä on Punaisen Katon Alta henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 15.01.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Punaisen Katon Alta
33900 Tampere
Y-tunnus: 2139780-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eeva Lamminen

sposti: [email protected]
puh. 040 3673 533

3. Rekisterin nimi

Punaisen Katon Alta asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus, jolloin henkilö on itse luovuttanut tietonsa vapaaehtoisesti
    1) lähettämällä yhteydenottopyynnön tällä sivustolla olevalla yhteydenotto- tai tarjouspyyntölomakkeella,
    2) sähköpostilla, tai
    3) yhteydenotolla sosiaalisen median kautta.
  • sopimus yrityksen ja rekisteröidyn välillä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yrityksen y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Yhteydenottolomakkeella lähetetyt tiedot anonymisoidaan 24 kuukauden jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tällä sivustolla olevilla yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä niitä myydä kolmansille tahoille.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisille alihankijoille tai sopimuskumppaneille. Niitä luovutetaan vain siltä osin kuin niin on erikseen sovittu rekisteröidyn kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle seuraavasti:

Punaisen Katon Alta käyttää tiedostojen hallintaan ja varmuuskopioiden tallentamiseen Sync.com.inc:n tarjoamaa pilvipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Kanadassa. Sync.com on sitoutunut varmistamaan palveluun tallennettujen tiedostojen suojauksen korkeimmalla mahdollisella tavalla ja se on sitoutunut noudattamaan EU:n asettamaa tietosuoja-asetusta.

Sync.com-palveluun tallennetaan ainoastaan kulloinkin työn alla olevien projektien tiedostot, josta ne poistetaan projektin valmistumisen jälkeen Punaisen Katon Alta:n omille, vain yrityksen omassa käytössä oleville ulkoisille kovalevyille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla (sähköpostiyhteydenpito ja kirjanpitoaineisto), niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelinten käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Mihinkään asiakastietoihin ei ole käyttö- tai tarkasteluoikeutta kenelläkään muulla kuin rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kirjapitoaineistosta asiakastietoja ei poisteta, koska kirjanpitolaki edellyttää tietojen säilyttämistä. Kirjanpitoaineistoon kuuluvia tietoja säilytetään kirjanpitolain luku 2 § 10 mukaisesti.